സമ്പൂര്‍ണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം

Share

എല്ലാ ഗ്രാമത്തിലും മാത്രമല്ല, എല്ലാ വീട്ടിലും വൈദ്യുതി എത്തുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനവും കേരളമാണ്. ഏതാനും മാസങ്ങള്‍ക്കകം സമ്പൂര്‍ണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം നടപ്പാവുകയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത്. അതിന്റെ മുന്നോടിയായി പാലക്കാട്, ആലപ്പുഴ, തൃശൂര്‍, എറണാകുളം ജില്ലകള്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ വൈദ്യുതീകൃത ജില്ലകളായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. 140 അസംബ്ളി മണ്ഡലങ്ങളില്‍ 100 മണ്ഡലത്തിലും സമ്പൂര്‍ണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം പൂര്‍ത്തിയായി. കേന്ദ്ര വൈദ്യുതിവിഹിതം പകുതിയോളം കുറച്ചിട്ടും പവര്‍ക്കട്ടും ലോഡ്ഷെഡ്ഡിങ്ങുമില്ലാതെ അഞ്ച് വര്‍ഷവും മുന്നോട്ട് പോകാന്‍ കഴിഞ്ഞു. വൈദ്യുതി ചാര്‍ജ് വര്‍ധിപ്പിക്കാത്ത ഏക സംസ്ഥാനം. 204 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി അധികമായി ഉല്പാദിപ്പിക്കാനും 21ലക്ഷം പുതിയ കണക്ഷന്‍ നല്‍കാനും കഴിഞ്ഞു. മൂവായിരത്തോളം മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികള്‍ തുടങ്ങുന്നതിന് നടപടികളാരംഭിച്ചു.

Share

Comments are closed.